Σχέδια Βελτιωσης (αναμένεται η δημοσίευση)

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
Αντιστοίχως για την κάθε δράσης παρέχεται στήριξη για:
> 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» Επενδύσεις ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης, μείωσης κόστους παραγωγής και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
>4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» Επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ήλιος, αέρας, γεωθερμία κ.λπ.) για ιδία κατανάλωση, ορθής διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων αλλά και αξιοποίησης τους για παραγωγή ενέργειας για ιδία κατανάλωση.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για την εφαρμογή των δράσεων 4.1.1. και 4.1.3. του ΠΑΑ 2014 -2020, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί και εννοιολογικοί προσδιορισμοί:
Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις είναι οι δεσμεύσεις που οφείλει να τηρεί ο δικαιούχος από το έτος που έπεται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και για πέντε έτη.

Τυπική Απόδοση είναι η ακαθάριστη αξία της παραγωγής και εκφράζεται σε ευρώ. Η συνολική τυπική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης ισούται με το σύνολο των αξιών κάθε κλάδου παραγωγής, που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τους συντελεστές τυπικής απόδοσης ανά μονάδα για κάθε κλάδο παραγωγής (ευρώ/μονάδα) με τον αντίστοιχο αριθμό των μονάδων (εκτάρια, αριθμός ζώων, κυψέλες) που προκύπτουν από το ΟΣΔΕ.
Αίτηση στήριξης είναι το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που υποβάλλει ο δικαιούχος για ένταξη στο παρόν καθεστώς στήριξης. Ενδεικτικά αναφέρονται η αίτηση υπαγωγής στο μέτρο, το επιχειρηματικό σχέδιο, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη βαθμολόγηση της αίτησης κ.λπ. που αποτελούν το φάκελο υποψηφιότητας.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ;
Στόχος του μέτρου είναι:
• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
περιορισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της στήριξης επενδύσεων για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των υποπροϊόντων και αποβλήτων.

Η βελτίωση περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης, του εδάφους, κ.α. και της αποδοτικότερης χρήσης ενέργειας ή της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Ποια είναι τα πρώτα βήματα για την ένταξη στο πρόγραμμα σχεδίων βελτίωσης;
Όταν το πρόγραμμα «Σχεδίων Βελτίωσης» είναι σε εξέλιξη, λαμβάνουμε καθημερινά πολλά ερωτήματα για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να εγκριθεί. Εδώ παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να ενταχθεί στο πρόγραμμα, τι να ψάξει στον οδηγό του προγράμματος, πώς να βρει περισσότερες πληροφορίες και στήριξη, πώς να επιλέξει το γεωτεχνικό σύμβουλο που θα συνεργαστεί και τι να προσέξει ώστε να εγκριθεί.
Βήμα 1ο: Επιλογή Συμβούλου
Βήμα 2ο: Διαδικασία προαξιολόγησης Έλεγχος πληρότητας βασικών προϋποθέσεων
Βήμα 3ο: Αν ο υποψήφιος κριθεί δυνητικός δικαιούχος, ακολουθεί η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου

Το ΥΠΑΑΤ έχει ως βασικό στόχο την αύξηση της συμμετοχής του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα στο συνολικό γεωργικό προϊόν, βελτιώνοντας έτσι και το εμπορικό ισοζύγιο.
Ποια είναι τα Μέτρα στήριξης που παρέχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ;
> Σχέδια βελτίωσης
> Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
> Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία
> Πρόγραμμα Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων 2014¬2020

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου
Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Φυσικά πρόσωπα
s Έχουν ηλικία από 18 ως 60 ετών.
s Να έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
s Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.
s Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
s Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας
s Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.

s Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι:
Νομικά πρόσωπα
s Να έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. s Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
s Να έχουν διάρκεια κατ’ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων.
s Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
s Ειδικά για τη Δράση 4.1.1 τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
• Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στο ΟΣΔΕ κατά το έτος που έχει οριστεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
• Σε ότι αφορά τη Δράση 4.1.1 η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τα 8.0 €.
• Όλες οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα που τις αφορούν. Εξαιρούνται για χρονικό όριο μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης οι εκμεταλλεύσεις των νέων γεωργών που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις προδιαγραφές της Ένωσης που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής ασφάλειας.
• Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση πρέπει επιπλέον να έχει:
o Πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραμμένα και οριοθετημένα
o Λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Δεν παρέχεται καμία στήριξη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
❖ Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι αιτούνται τη χρηματοδότηση δαπανών για τις οποίες έχουν ήδη ενταχθεί ή/και ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των καθεστώτων στήριξης του Ν. 4399/2016 όπως ισχύει κάθε φορά.
❖ Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία εκ προθέσεως προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις της παρούσας.
❖ Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη στις δράσεις της παρούσας.
❖ Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι, την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, δεν έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου της γεωργικής τους εκμετάλλευσης στο πλαίσιο του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
Τα συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ) θα πρέπει
1. Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο
2. Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος
3. Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση σε περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου.
4. Να εμφανίζουν τις 3 προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000€.
5. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
6. Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Δεν παρέχεται καμία στήριξη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
❖ Σε συλλογικά σχήματα τα οποία αιτούνται τη χρηματοδότηση δαπανών για τις οποίες έχουν ήδη ενταχθεί ή/και ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις.
❖ Σε συλλογικά σχήματα στα οποία διαπιστώνεται ότι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία εκ προθέσεως προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις της παρούσας.

❖ Σε συλλογικά σχήματα τα οποία δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη στις δράσεις της παρούσας. Σε συλλογικά σχήματα που υπάγονται σε Κοινή Οργάνωση των Αγορών γεωργικών προϊόντων (ΚΟΑ), με εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
> Τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή των ακινήτων στα οποία εγκαθίστανται μόνιμα οι επενδύσεις.
> Έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης
> Προβλέπονται σε επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο.
> Αφορούν καινούργια και αμεταχείριστα επενδυτικά αγαθά.
> Αφορούν αποκλειστικά την προς στήριξη εκμετάλλευση, τεκμηριώνεται η σκοπιμότητά τους, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης.
> Συμμορφώνονται με τα ενωσιακά (κοινοτικά) πρότυπα, τις εθνικές προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί για εφαρμογή σε συγχρηματοδοτούμενα μέτρα και την εθνική νομοθεσία.
> Πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης, με εξαίρεση τις γενικές δαπάνες οι οποίες μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί έως και 24 μήνες πριν από την ημερομηνία αυτή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
> Δεν έχουν ενισχυθεί και δεν θα ενισχυθούν από άλλη πηγή.
> Να χαρακτηρίζονται ως «γεωργικές» (π.χ. μηχάνημα που ταξινομείται ως «γεωργικό» και όχι ως «μηχάνημα έργου»).Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται ως «γεωργικές» και οι επενδύσεις για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης.
> Τηρούν το σύνολο προϋποθέσεων.
Συλλογικές Επενδύσεις
> Να υποβάλλεται από κοινού και αφορά το σύνολο των μελών του συλλογικού σχήματος.
> Υποβάλλεται μία μοναδική αίτηση στήριξης ανά πρόσκληση από τα μέλη του συλλογικού σχήματος.
> Οι αιτούμενες επενδύσεις προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες των μελών του συλλογικού σχήματος.
> Η υλοποίηση της επένδυσης πραγματοποιείται με σκοπό τη βελτίωση συνολικά των επιδόσεων των εκμεταλλεύσεων των μελών.

1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
> Σταβλικές εγκαταστάσεις
> Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις (αποθήκες, χώρος εξαγωγής μελιού)
> Εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια.
> Αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι εκτός από τους παραπάνω.
> Θερμοκήπια και δικτυοκήπια.
> Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.
> Κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που τεκμηριώνεται ως απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Βασικές προϋποθέσεις
Ύπαρξη άδειας εγκατάστασης κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Οι κατασκευές που υλοποιούνται θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές Κοινοτικών και Εθνικών Προτύπων, εφόσον τις αφορούν.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.1.1
2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
> Εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή επί γηπέδων
> Μηχανήματα αυτοκινούμενα φυτικής παραγωγής όπως ελκυστήρες φορτωτές, συλλεκτικές, περονοφόρα ζωικής παραγωγής όπως κτηνοτροφικοι ελκυστήρες, φορτωτές κ.ά.
Η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόμησης του ελκυστήρα να είναι έως 36 μήνες προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου
Βασικές προϋποθέσεις
s Τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των ακινήτων επί των οποίων θα χωροθετηθούν οι φυτείες.
s Τα προς φύτευση είδη να έχουν διάρκεια παραγωγικής ζωής άνω των 5 ετών.
s Η τήρηση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί φυτοπροστασίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.1.1
4. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών
Βασικές προϋποθέσεις
s Ο εξοπλισμός της κατηγορίας να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.
s Η τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των ακινήτων επί των οποίων θα χωροθετηθούν οι επενδύσεις.
s Η τεκμηρίωση της δυνατότητας περίφραξης.
5. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου με μέγιστο μεικτό βάρος 4 τόνους
Βασικές προϋποθέσεις
s Η τεκμηρίωση του μεγέθους του ανθοκομικού αυτοκινήτου σε σχέση με τη δυναμικότητα και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
s Η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόμησης του φορτηγού να είναι έως 36 μήνες προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.1.1
6. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου Βασικές προϋποθέσεις
s Μεικτό βάρος από 4 έως και 15 τόνους
s Υφιστάμενη παραγωγική δυναμικότητα κατ’ ελάχιστον τα 200 μελισσοσμήνη
s Η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόμησης του φορτηγού να είναι έως 36 μήνες προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.
7. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου

Βασικές προϋποθέσεις
s Εξοπλισμός γραφείου που περιλαμβάνονται τα φωτοτυπικά, τηλεομοιοτυπικά και εκτυπωτικά μηχανήματα, οι σαρωτές εγγράφων και τα πολυμηχανήματα που συνδυάζουν όλα ή μερικά από τα παραπάνω.
s Στις επενδύσεις της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται και οι δαπάνες εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου.
8. Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.
> Αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης
και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου,
> Δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας.
1. Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ
> Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα
> Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια- γεωεναλλάκτες)
> Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας
> Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες
> Καυστήρες βιομάζας
2. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος
> Κτιριακές εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη διαχείριση αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης
> Δεξαμενές
> Αγορά, μεταφορά, εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων

3. Γενικές Δαπάνες όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.
1. Δαπάνες Φ.Π.Α.
2. Οι δαπάνες απλής αντικατάστασης.
3. Οι δαπάνες για αγορά ζωικού κεφαλαίου.
4. Οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά.
5. Η κατασκευή ή διαμόρφωση κτιρίων κατοικίας ή κτιρίων που εμφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης.
6. Η απόκτηση μεταχειρισμένων επενδυτικών αγαθών.
7. Τα έργα πράσινου και καλλωπισμού.
8. Οι εργασίες και τα υλικά συντηρήσεων.
9. Δαπάνες για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας και για τη σχετική πιστοποίηση.
10. Η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής και δικαιωμάτων στήριξης.
11. Η αγορά αναλωσίμων, εργαλείων και εφοδίων, η ενοικίαση και συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
12. Οι δαπάνες αγοράς εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή που δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης.
13. Οι δαπάνες για την αγορά υπηρεσιών σύνδεσης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στο διαδίκτυο.
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
14. Οι δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν.
15. Οι δαπάνες που προκύπτουν από πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης.
16. Οι δαπάνες πάσης φύσεως φόρων, τελών και λοιπών δημοσιονομικών επιβαρύνσεων.
17. Δαπάνες για επενδύσεις ο πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα.
18. Δαπάνες σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
19. Η κατασκευή αναβαθμίδων και η περίφραξη βοσκοτόπων.

ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΤΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Σε επενδύσεις οι οποίες χωροθετούνται επί αγροτεμαχίου ή γηπέδου (π.χ. ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων κ.λπ.),απαιτείται η ύπαρξη της νόμιμης κατοχής του ακινήτου επι του οποίου χωροθετούνται οι σχετικές επενδύσεις.
2. Για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου εξ αδιαιρέτου, απαιτείται εκχώρηση των δικαιωμάτων προς τον υποψήφιο δικαιούχο από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες.
3. Σε επενδύσεις (π.χ. κτιριακά και λοιπές κατασκευές) που χωροθετούνται επί ακινήτου ιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου πάνω στο οποίο υπάρχουν συστεγαζόμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εκπληρώνεται με τη σύσταση κάθετης ή/και οριζόντιας ιδιοκτησίας με ιδιωτικό συμφωνητικό.
4. Η επικαρπία δεν τεκμηριώνει νόμιμη κατοχή.

Κατηγορία επένδυσης Ελάχιστη διάρκεια (έτη)
Ανέγερση, ίδρυση, επέκταση, μετεγκατάσταση σταβλικών – μελισσοκομιών εγκαταστάσεων, αποθηκών και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων 15
Εκσυγχρονισμός ή μετατροπή σταβλικών — μελισσοκομικών εγκαταστάσεων, αποθηκών και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων 10
Εγκαταστάσεις θερμοκηπιακού τόπου 10
Περίφραξη εγκαταστάσεων, αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών 10
Εγκατάσταση πολυετών φυτειών 10
Εξοπλισμός και κτιριακές κατασκευές για την αξιοποίηση ΑΠΕ 10
Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης 15

ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Τι είναι το “εύλογο κόστος υλοποίησης της επένδυσης
Το συμφωνηθέν μεταξύ του προμηθευτή και του επενδυτή τίμημα, που παρέχει την άριστη συνολική αξία του επενδυτικού αγαθού, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιλογής ανάμεσα σε παρεμφερή είδη, το χρόνο παράδοσης, την καταλληλότητα του για το συγκεκριμένο σκοπό, τους όρους πληρωμής, την ποιότητα κατασκευής, την εγγύηση που δίδεται και τη δυνατότητα επισκευής και συντήρησης.
«Το εύλογο κόστος υλοποίησης της επένδυσης δεν είναι απαραίτητα το χαμηλότερο τίμημα.»
Ο υποψήφιος δικαιούχος οφείλει να τεκμηριώσει το κόστος υλοποίησης των επενδύσεων ως τη δαπάνη η οποία αντιστοιχεί στην εμπορική αξία της επένδυσης
Στην περίπτωση κτιριακών και λοιπών κατασκευών με την αίτηση στήριξης προσδιορίζεται το κόστος των έργων.
Για κάθε επένδυση της οποίας η δαπάνη υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, με την αίτηση στήριξης υποβάλλεται μία προσφορά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει:
s έως και τις 300.000 €, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το ΟΣΔΕ που έχει υποβληθεί κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού
s έως και τις 500.000 € στις περιπτώσεις επενδύσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή θερμοκηπίων όλων των τύπων, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και το 1.000.000€, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.
Σημειώνεται ότι νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 €.

Στο πλαίσιο της δράσης 4.1.3’

ΥΨΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων έως τις 150.000 €, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

Για τις συλλογικές επενδύσεις έως και τις 150.000 €. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.
Σημειώνεται ότι νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για τις τρεις δράσεις του υπομέτρου τις 500.000 € στην περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για τις τρεις δράσεις του υπομέτρου τα 1.000.000€ στην περίπτωση όπου συλλογικό σχήμα υποβάλει περισσότερες της μία αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η δημόσια δαπάνη (στήριξη) καθορίζεται ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της στήριξης προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και της δημόσιας δαπάνης και καλύπτεται από το δικαιούχο με ίδια κεφάλαια ή/και με τραπεζικό δανεισμό, εφ’ όσον είναι απαραίτητο.
Για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, προβλέπονται τα εξής:
s Χορήγηση Προκαταβολής
s Εξασφάλιση για παρεχόμενο δάνειο
s Χρηματοδοτικά εργαλεία
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δικαιούχος της στήριξης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο.
Στις περιπτώσεις όπου το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης αυτής είναι δυνατόν να παρακρατείται κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου βελτίωσης κατά το ποσοστό που υπερβαίνει την ανώτατη ένταση στήριξης με την οποία έχει ενταχθεί ο δικαιούχος.
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ & ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΚΡΗΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
Γεωργοί οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 41° έτος της ηλικίας και διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή β) είναι δικαιούχοι μέτρων Νέων Γεωργών την τελευταία 5ετία. 80% 70% 60% 60% 50%
Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών 85% 60% 60% 60% 60%
Γεωργοί σε ορεινές περιοχές 75% 60% 60% 60% 50%
Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα 75% 50% 50% 50% 40%
Λοιποί Γεωργοί σε Κανονικές Περιοχές 75% 50% 50% 40% 40%

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς στήριξης πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε 1 μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας στον τόπο και χρόνο που προσδιορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά .
Η αίτηση στήριξης συντάσσεται και υπογράφεται από ΓΕΩΠΟΝΟ τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ.
Μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας η οποία καθορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας
του φυσικού προσώπου ή στην έδρα του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

“Ο δικαιούχος αναλαμβάνει τις παρακάτω δεσμεύσεις καθώς και τις επί μέρους χρονικές προθεσμίες επίτευξής τους που αφορούν στα ακόλουθα”
1. Καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης και μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου να μην προβεί σε ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα η βαθμολογία της πρότασης να υπολείπεται της βαθμολογίας του πρώτου επιλαχόντα.
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου να υποβάλει ΟΣΔΕ κατ’ έτος και να τηρεί τις υποχρεώσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
3. Οι δικαιούχοι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου να διατηρούν την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης όχι μικρότερη των 8.000 ευρώ. Τα |
συλλογικά σχήματα οφείλουν, να διατηρούν τον κύκλο εργασιών σε επίπεδα όχι μικρότερα των 30.000 ευρώ.
4. Οι δικαιούχοι φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων να διατηρούν την τυπική απόδοση σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με την τυπική απόδοση που έχει δηλωθεί στη μελλοντική κατάσταση.
5. Η διατήρηση του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου και της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.
6. Τήρηση των κανόνων δημοσιότητας
7. Κατάρτιση σύμφωνα με το Υπομέτρο 1.1.
8. Υποβολή της 1ης αίτησης πληρωμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα.
9. Διατήρηση σε ξεχωριστό αρχείο όλων των παραστατικών που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου τους προκειμένου να είναι δυνατή από τα αρμόδια όργανα η επαλήθευση και ο έλεγχος των πληρωμών, τουλάχιστον για 5 χρόνια από την ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
10. Ειδικότερα σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω παραστατικά φυλάσσονται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων τουλάχιστον για 3 χρόνια μετά από το έτος κατά το οποίο διαπιστώθηκαν.
11. Να καταχωρεί στα λογιστικά του βιβλία σύμφωνα με τη νομοθεσία όλες τις πράξεις που σχετίζονται με την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού του σχεδίου και να παρέχει πρόσβαση στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
12. Να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία προκειμένου να διευκολύνει τις υπηρεσίες που παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του.
13. Να αποδέχεται τους ελέγχους των άρθρων 25, 26, 28, 31, 32 και 33 και να διευκολύνει τα αρμόδια όργανα προσκομίζοντας οποιαδήποτε επιπλέον παραστατικά ζητηθούν.

“ Δικαιούχοι που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους υφίστανται τις κυρώσεις ”

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

Α. Γεωργικά κτίρια και κατασκευές.
1) Οι συνολικές δαπάνες για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου εγκαταστάσεων και την τοποθέτηση περίφραξης εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.
2) Οι δαπάνες αποσυναρμολόγησης – μεταφοράς – συναρμολόγησης του υφιστάμενου εξοπλισμού σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και τα 25.000 ευρώ στη νησιωτική χώρα πλην Κρήτης και Εύβοιας.
3) Οι δαπάνες για την εγκατάσταση περίφραξης φυτειών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.
Β. Μηχανολογικός εξοπλισμός
1) Η δαπάνη αγοράς γεωργικού ελκυστήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 125.000 ευρώ
2) Η δαπάνη αγοράς γεωργικού ελκυστήρα μικτής χρήσης ή δενδροκομικού ή αμπελουργικού ή κτηνοτροφικού ελκυστήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ
3) Η δαπάνη αγοράς παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τα 40.000 ευρώ
4) Η δαπάνη αγοράς πολυμήχανημάτων κατεργασίας εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τα 55.000 ευρώ.
5) Η δαπάνη αγοράς αλυσοπρίονου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ
6) Οι δαπάνες για επενδύσεις ί) σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση γεωργικών εργασιών (ενδεικτικά: γεωργικός ελκυστήρας, παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα, μηχανήματα συγκομιδής της παραγωγής) ίί) περιφράξεις μη συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την εξυπηρέτηση γεωργικών κτιρίων και κατασκευών και ϊίί) εγκατάστασης πολυετών φυτειών, αθροιστικά, δεν υπερβαίνουν τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €).
Γ. Λοιπός εξοπλισμός
1) Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης, μηχανημάτων και εξοπλισμού ασφαλείας εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ,
2) Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας, αθροιστικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.000 ευρώ.
3) Η δαπάνη αγοράς αγροτικού GPS πλοήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ με την εξαίρεση αυτών που προβλέπονται στον Πίνακα 1.5.1 του Παραρτήματος 1 (Βαθμολογία).
4) Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού λογισμικού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.
5) Η δαπάνη για την αγορά εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης (π.χ. εφαρμογή διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.
6) Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
7) Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού γραφείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
Γ. Γενικές δαπάνες
1) Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής της αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 ή στα πλαίσια των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 συνδυαστικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ, εκτός εάν αιτούνται επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις οπότε η σχετική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ.
2) Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής αίτησης προκαταβολής και αιτήσεων πληρωμής στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 ή στα πλαίσια των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 συνδυαστικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 1.500 ευρώ, εκτός εάν το επενδυτικό σχέδιο απαιτεί την παραλαβή κτιριακών σύμφωνα με την αρχική έγκριση οπότε η σχετική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ
3) Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής της αίτησης στήριξης στα πλαίσια της Δράση 4.1.3 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.
4) Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής αίτησης προκαταβολής και αιτήσεων πληρωμής στα πλαίσια της Δράση 4.1. 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ.
5) Η δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης εγκατάστασης δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 ευρώ.
6) Η δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης και σχεδιασμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ.
7) Η δαπάνη για την τοποθέτηση της επεξηγηματικής πινακίδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 ευρώ.