Προφίλ

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας «Αγαπήνωρ» ιδρύθηκε στην Τρίπολη από το Επι­μελητήριο Αρκαδίας σε συνεργασία με τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Τρίπολης, την Ομο­σπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων και το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης.

Η δημιουργία του «Αγαπήνορα» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Καινοτομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου (RΙΡΕ) το οποίο υλοποιήθηκε από το 2002 μέχρι το 2004.

Σκοπός του «Αγαπήνορα» είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό επίπε­δο, μέσα από δραστηριότητες οι οποίες, ταυτόχρονα, εξυπηρετούν την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Με τη συνεργασία φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, παρέχει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν και σε πολίτες που επιθυμούν να αναπτύξουν επαγγελματική δραστηριότητα.

Σημαντικό «εργαλείο» για την προώ­θηση των στόχων του αποτελεί η διαχείριση κάθε μορφής εθνικών, περιφερειακών ή κοινοτικών κονδυλίων, αλλά και άλλων πόρων που προέρχονται από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και δια­τίθενται για το σκοπό αυτό.

 

Οι κυριότεροι από τους ειδικούς σκοπούς του «Αγαπήνορα», όπως περιγράφονται στη ιδρυτική πράξη του, είναι οι εξής:

  • Παροχή πληροφόρησης προς τις ΜΜΕ σε θέματα που τις αφορούν.
  • Παροχή υπηρεσιών στήριξης προς τις επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, νια τη διεύρυνση και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και αγορών, νια την εξοικείωση τους με τα σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα, για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών (e-commerce και e-business, μεταφορά τεχνολογίας κ.λπ.). Προώθηση της αυτοαπασχόλησης.
  • Παρακολούθηση, αξιολόγηση και διαμόρφωση προτάσεων για διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, με την συνεργασία των εθνι­κών και τοπικών φορέων διοίκησης.
  • Προβολή των Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω ειδικών δράσεων (εκδό­σεων, ημερίδων, εφημερίδων, βιβλίων, οδηγών, κ.λ.π.).
  • Διευκόλυνση των επιχειρήσεων ώστε να αξιοποιούν τις υπηρεσίες συμβούλων, που θα περι­λαμβάνονται σε – υπό δημιουργία – εξειδικευμένα μητρώα.
  • Δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ανταλλαγής και επεξεργασίας στοιχείων μεταξύ των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο των επιχειρήσεων.
  • Επιμόρφωση επιχειρηματιών και στελεχών του επιχειρηματικού κόσμου για την ανάπτυξη επι­τυχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn